Стамбени и пословни простор

Управљање, изградња и одржавање стамбених зграда, станова и пословних просторија.

У оквиру делатности управљања, изградње и одржавања стамбених зграда, станова и пословних просторија обавља послове:
  • организује и обезбеђује материјалне и друге услове за изградњу, куповину, одржавање и управљање стамбеним зградама и становима у своје име и за свој рачун и у име и за рачун трећих лица, у складу са Законом, подзаконским актима и одлукама власника и носилаца права располагања на стамбеним зградама и становима;
  • води евиденцију станова и њихових корисника, као рачуноводствено-књиговодствене послове у вези наплате закупнине за коришћење станова и отплате откупљених станова;
  • организује и обезбеђује материјалне и друге услове за изградњу, куповину, одржавање и управљање, као и давање у закуп пословног простора, у своје име и за свој рачун и у име и за рачун трећих лица, у складу са Законом, подзаконским актима и одлукама власника и носилаца права располагања на пословном простору;
  • води евиденцију пословних простора и њихових корисника, као и рачуноводствено-књиговодствене послове у вези наплате закупнине за коришћење пословних простора;
  • врши инвеститорске послове у име и за рачун власника и носилаца права располагања на стамбеним зградама, становима и пословним просторима;
  • врши и друге послове које му повере власници и носиоци права располагања за које испуњава прописане услове.