Путеви и сигнализација

 

Јавно предузеће Дирекција за изградњу Бечеј се бави управљањем и одржавањем путева и саобраћајне сигнализације.

Радови које уговарамо према годишњем плану су:

 • уређивање банкина,
 • одржавање отворене и затворене атмосферске канализације (риголе и сливници),
 • одржавање тротоара,
 • поправка коловоза и крпљење ударних рупа,
 • зимска служба (чишћење снега),
 • одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (знакови и семафори),
 • одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације (фарбање путева).

Дирекција се појављује као инвеститор и надзор радова, а не као извођач радова.

Дирекцији за изградњу Бечеј, као управљачу јавног пута, по Закону о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012, 104/2013) поверено је вршење јавних овлашћења која се односе на издавање:
 1. сагласности за изградњу, односно реконстукцију прикључка на пут;
 2. сагласност за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу;
 3. сагласност за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу јавног пута;
 4. сагласност за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;
 5. сагласност за одржавање спортске или друге манифестацијена јавном путу;
 6. посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу и
 7. одобрење за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно поред тог пута.