Просторно и урбанистичко планирање

У оквиру делатности просторног и урбанистичког планирања обављају се следећи послови:

 • припрема и израда просторних и урбанистичких планова и предлози мера за њихово спровођење и других аката који се односе на планирање, уређење и коришћење простора;
 • аналитичко-студијски послови из урбанистичког и просторног планирања;
 • израда програма динамике, фаза израде планских докумената;
 • реализација планова и пројеката урбаног развоја, израда урбанистичких пројеката;
 • праћење и проучавање појава и промена урбаног развоја (становање, привреда, урбане функције, зеленило, спорт, центри, урбанистичка заштита културних и природних добара, екологија, законодавство, економија и сл.) и појединачних подручја (део насеља, насељено место и сл.);
 • послови праћења стања и успостављања међузависности техничких система у поступку припреме и израде урбанистичке документације;
 • израда пројеката парцелације и преапарцелације;
 • израда урбанистичких услова као услуга спровођења просторног плана, урбанистичких планова и пројеката обрадом и издавањем услова уређења простора (у даљем тексту: УУ);
 • урбани дизајн тзв. „мали урбанизам“, односно партерно уређење у циљу континуираног уобличавања појединих целина у насељеним местима општине (ансамбала, амбијената, суседства) и стварања услова да простор буде привлачнији, функционалнији и стетски пријатнији, складно уређен, обликован са свим пратећим садржајним елементима (грађевине, зеленило, јавне површине и др.);
 • израда урбанистичко техничких услова за постављање привремених објеката на јавним површинама (киосци, тенде, перде, светлеће рекламе,
  посуде за смеће и сл.), као и дефинисањеуслова за пројектовање мобилијара и израда предлога идејних решења за одређене врсте урбаног мобилијара.