Основни подаци

Дирекција

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ

ОСНИВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће за урбанизам, стамбене услуге, грађевинско земљиште, путеве и комуналну изградњу Општине Бечеј “СТАНКОМ-БЕЧЕЈ” Бечеј, са седиштем у Бечеју у ул. Уроша Предића бр. 3, основано је Одлуком о оснивању Скупштине Општине Бечеј од 28.05.1996. године (“Сл.лист Општине Бечеј” бр. 2/96) и Одлукама о изменама и допунама Одлуке о оснивању (“Сл.лист Општине Бечеј” бр. 6/96, 4/97,5/98 и 6/2005). ЈП је потпуни правни следбеник Самоуправне интересне заједнице, односно Фонда за стамбене услуге, грађевинско земљиште, путеве и комуналну изградњу Општине Бечеј.

Одлуком Управног одбора ЈП “СТАНКОМ-БЕЧЕЈ” Бечеј са XV седнице, одржане дана 07.06.2010. године, извршена је промена пословног имена предузећа, са применом од 01.01.2011. године, тако да убудуће пословно име гласи: Јавно предузеће Дирекција за изградњу Бечеј ул. Уроша Предића бр. 3. Скупштина општине Бечеј, као Оснивач ЈП је донела Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о промени пословног имена на XXIX седници, одржаној дана 21.10.2010. године.

ЈП је регистровано Решењем Привредног суда у Новом Саду бр. Фи 4055/96 од 24.09.1996. године.

Решењем Агенције за привредне регистре РС БД 69369/2005 од 23.08.2005. године ЈП је преведено у Регистар привредних субјеката.

Оснивач ЈП је Општина Бечеј ул. Трг ослобођења бр. 2 Бечеј.

ЈП има својство правног лица и у правном промету иступа у своје име и за свој рачун.

ЈП је основано и послује средствима у државној својини.

ЈП обавља делатности од општег интереса у следећим областима: урбанистичког планирања и уређења простора и насеља, стамбене области, области грађевинског земљишта, области путне привреде и области комуналне изградње. Делатност под којом је регистровано ЈП је 81.30 – услуге уређења и одржавања околине.

Одлука о усклађивању одлуке о оснивању ЈП
Решење о сагласности на статут
Статут дирекције