Грађевинско земљиште

 

JП Дирекцији за изградњу је одлуком о оснивању поверено управљање грађевинским земљиштем на територији општине Бечеј. У свом раду службе ЈП у овој области примењује одредбе Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014).

Појам грађевинског земљишта

Грађевинско земљиште је земљиште које је одређено законом или планским документом за изградњу и коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти у складу са законом.

Грађевинско земљиште се користи према намени одређеној планским документом, на начин којим се обезбеђује његово рационално коришћење, у складу са законом.

Грађевинско земљиште може бити:
  • изграђено и неизграђено;
  • уређено и неуређено

Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме су изграђени објекти намењени за трајну употребу, у складу са законом.

Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме нису изграђени објекти, на коме су изграђени објекти без грађевинске дозволе и привремени објекти.

Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је у складу са планским документом комунално опремљено за грађење и коришћење (изграђен приступни пут, електромрежа, обезбеђено снабдевање водом и обезбеђени други услови).

Уређивање грађевинског земљишта

Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.

Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове.

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене.

Уређивање грађевинског земљишта обавља се у складу са важећим планским документом према средњорочним и годишњим програмима уређивања које доноси јединица локалне самоуправе, уз старање о заштити, рационалном и одрживом коришћењу земљишта.

Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбеђује се из средства остварених од:
  • доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
  • закупнине за грађевинско земљиште;
  • отуђења или размене грађевинског земљишта;
  • претварања права закупа у право својине, у складу са овим законом;
  • других извора у складу са законом.
  • Допринос за уређивање грађевинског земљишта

За уређивање грађевинског земљишта плаћа се допринос јединици локалне самоуправе на чијој територији је планирана изградња објекта.
Новчана средства добијена од доприноса за уређење грађевинског земљишта користе се за уређивање (припремање и опремање) грађевинског земљишта, прибављање грађевинског земљишта у јавну својину и изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре.

Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор.

Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе тако што се основица коју чини просечна цена квадратног метра станова новоградње у јединици локалне самоуправе према последњим објављеним подацима органа надлежног за послове статистике, помножи са укупном нето површином објекта који је предмет градње( израженом у метрима квадратним),са коефицијентом зоне,коефицијентом намене објекта и коефицијентом комуналне опремљености (које утврђује јединица локалне самоуправе).

Контакт особа и телефон за сва питања везана за уређење грађевинског земљишта су:

Туцић Александар 021/6911-985
Стакић Душан 021/6911-985

Форма за израчунавање доприноса за уређење грађевинског земљишта

Продаја грађевинског земљишта