Делатности предузећа

Претежна делатност Јавног предузећа је:

 • 81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Јавно предузеће обавља комуналне делатности од општег интереса, које су од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, за обезбеђивање јавног осветљења и одрђавање улица и путева на територији општине Бечеј.
Општина Бечеј, као оснивач Јавног предузећа, је дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности, и континуитета, као и надзор над обављањем делатности Јавног предузећа.
Јавно предузеће на територији општине Бечеј врши и друге делатности у оквиру којих обавља послове просторног и урбанистичког планирања, обавља послове обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта и обавља послове управљања, изградње и одржавања стамбених зграда, станова и пословних просторија.

Осим претежне делатности, Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

 • 41.10 Разрада грађевинских пројекатаж
 • 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зхрада
 • 42.11 Изградња путева и аутопутева
 • 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова
 • 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
 • 43.11 Рушење објеката
 • 43.12 Припрема градилишта
 • 43.21 Постављање електричних инсталација
 • 43.34 Бојење и застакљивање
 • 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
 • 68.10 Куповина и продаја властитих некретнина
 • 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
 • 68.31 Делатност агенција за некретнине
 • 68.32 Управљање некретнинама за накнаду
 • 71.11 Архитектонска делатност
 • 71.12 Инжињерске делатности и техничко саветовање

У оквиру комуналне делатности за обезбеђивање јавног осветљења обављају се послови:

Организовања одрђавања, адаптације и унапређивања објеката и инсталација јавног осветљења;
припреме програма и израде пројеката обезбеђивања и развоја јавног осветљења;
инвестициони послови и опративно-технички послови надзора на одржавању, адаптацији и унапређењу објеката и инсталација јавног осветљења;
У оквиру комуналне делатности одржавања улица и путева обављају се послови:

Припреме предлоха програма и израде пројеката за изградњу, одржавање, запштиту и развој путева и улица;
организује и обезбеђује материјалне и друге услове за извођење радова на изградњи и одржавању јавних путева, којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапредјуђје употребна вредност улица и путева;
врши јавна овлашћења предвиђена Законом о јавним путевима и општинским одлукама;
инвестициони послови и оперативно-технички послови надзора на изградњи, одржавању, адаптацији и унапређењу путева и улица;