Допринос за уређење грађевинског земљишта

ВАЖНО! – ова форма служи само за приближно израчунавање доприноса.

Површина објекта: Одаберите урбанистичку зону у којој се објекат налази.Молимо одаберите намену објекта.Молимо одаберите недостајућу комуналну инфраструктуру уколико је има.
Приступни пут
Канализациона мрежа
Водоводна мрежа
Тротоар
Јавна расвета

Израчунати

 

Опис зона

Прва зона
Прва зона – најопремљенија зона, обухвата подручје насељеног места Бечеј ограничено:
На северу улицама Синђелићева до улице Змај Јовине, Змај Јовина од Синђелићеве до Југ
Богдана; Југ Богдана од улице Змај Јовине до насипа на Тиси.
На истоку насипом Тисе до улице Милоша Црњанског, Милоша Црњанског од насипа до улице
Змај Јовине, улице Змај Јовине од улице Милоша Црњанског до ул. Зелене, до Тисе и Змај Јовина
улица од улице Зелене до улице Светозара Марковића.
Од угла улице Светозара Марковића до железничке пруге Бечеј-Нови Сад, а са запада
железничком пругом Бечеј-Нови Сад до улице Синђелићеве, као и насеља Доњи парк и Север
Ђуркић.
Обе стране граничних улица према 2. и 3. Зони припадају 1. Зони.

Друга зона
ДРУГА ЗОНА – обухвата подручје насељеног места Бечеј:
Северно од 1. Зоне ограничено улицама Потиском, укључујући и цело насеље Радослава
Шарановића, улицом Змај Јовином од улице Потиске до улице Синђелићеве којом иде граница
између 1. и 2. Зоне све до железничке пруге Бечеј-Сента, железничком пругом Бечеј-Сента до
Пролетерске улице као и обе стране целе Пролетерске улице.
Јужно од 1. Зоне ограничено улицама Пеце Ференца од улице Светозара Марковића према
Православном гробљу, источном границом Православног гробља улица Танчић Михаља до улице
Ђуре Јакшића и Стевана Којића до отвореног канала атмосферских вода ознаке 5.2.7., отвореним
каналима атмосферских вода ознаке 5.2.7. и ознаке 5.2. до улице Зелене.
Јужни део 2. Зоне чине још и обе стране улице Танчић Михаља, Републиканске, Петефи
Шандора, Новосадске и Уроша Предића од улице Ђуре Јакшића до Пионирске улице као и улице
Змај Јовине од улице Стевана Којића до улице Првомајске.
Цело подручје насељених места Бачко Градиште, Бачко Петрово Село.

Трећа зона
ТРЕЋА ЗОНА – обухвата подручје:
У Бечеју подручје Индустријске зоне јужно од Пионирске улице, као и сво подручје у граници
грађевинског реона које није обухваћено 1. и 2. Зоном. Цело подручје насељеног места Радичевић.

Четврта зона
ЧЕТВРТА ЗОНА – зона сеоских насеља, обухвата подручје:
Дрљан, Милешево и Пољанице.

 

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА – за које се плаћа допринос су:

Стамбена
Стамбена: индивидуални и колективни стамбени објекти, стамбени простор у стамбено – пословним објектима, и пратећи гаражни простор у стамбеним и стамбено – пословним објектима;

Нестамбена
Нестамбена: хотели и сличне зграде, угоститељски објекти, пословни објекти и канцеларије, трговински објекти, пословно-стамбени апартмани, мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео клубови, гараже као засебни комерцијални објекти, бензинске пумпе, као и други објекти комерцијалног и услужног карактера;

Јавна
Јавна: објекти намењени за јавно коришћење (објекти јавне намене) који могу бити у свим облицима својине (болнице, домови здравља и остале зграде за здравствену заштиту и зграде за
ветеринарско лечење, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти за културно-уметничку делатност и забаву, музеји и библиотеке, зграде за саобраћај и комуникације и други објекти) и објекти – простори за обављање верских и других обреда традиционалних цркава и традиционалних верских заједница у смислу Закона о црквама и верским заједницама (“Службени гласник РС”, број 36/2006);

Остала
Остала: магацински простор, резервоари, силоси и складишта, стоваришта, пијаце, самосталне зграде гаража и гаражни простор у свим наведеним објектима, пољопривредни објекти, економски објекти, гаражни простор у овим објектима, помоћни објекти, отворени паркинзи. Објекти који нису наведени у ставу 1. овог члана, уподобиће се најсличнијој наведеној намени, а све према одредбама подзаконског акта којим се уређује класификација објеката. Уколико је објекат који се гради вишенаменски, висина доприноса ће се утврдити сабирањем обрачунатих износа за делове објекта, сразмерно површинама делова објекта у складу са њиховом наменом.